Home News Luckpim Privacy Policy

Luckpim Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าของ
บริษัท รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง จำกัด
(
Customer Privacy Policy)

 

บริษัท รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง จำกัด  (“บริษัทฯ” “เรา” หรือ “รักพิมพ์”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ตามนิยามที่ระบุด้านล่าง)

บริษัทฯ ไม่ได้มีความมุ่งหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ซื้อสินค้าของบริษัทฯ (เช่น หนังสือ) ทั้งที่เป็น ลูกค้าในอดีต ลูกค้าปัจจุบัน
และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต รวมไปถึงบุคคลธรรมดาใด ๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา (เช่น ผู้ร้องเรียน หรือ บุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน) เพื่อวัตถุประสงค์บางประการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ บริษัทในเครือ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ใช้กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ณ พื้นที่จำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นงานที่ทั้งจัดเองภายในบริษัท และ การเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก โทรศัพท์ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ช่องทางไปรษณีย์ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางติดต่อออนไลน์ ตลอดจนช่องทางอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ จะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการปรับปรุงที่สำคัญ บริษัทฯ จะระบุวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่บริษัทฯ อาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1.บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามที่ระบุด้านล่างนี้

โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น บริษัทฯ และ บริษัทในเครือ บุคคลภายนอกอื่น ๆ (เช่น บุคคลอ้างอิง ผู้ร้องเรียน) แหล่งข้อมูลสาธารณะ (เช่น สื่อสังคมออนไลน์) และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของท่านที่มีกับบริษัทฯ และ บริษัทในเครือ และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีความประสงค์จะได้รับจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ โดยตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

1.1          ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด ข้อมูลระบุตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชน หรือองค์กรอื่น ๆ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่
ทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตทำงาน บัตรประจำตัวพนักงาน บัตรนักเรียน/นักศึกษา นามบัตร
เอกสารประจำตัวอื่น ๆ)  ลายมือชื่อ ภาพถ่าย เสียงบันทึก ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวให้หมายรวมถึง “ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน”
ดังอธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้

1.2          ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน
ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล บัญชีผู้ใช้ไลน์ หรือบัญชีเฟซบุ๊ค
และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

1.3          ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน
(เช่น ศาสนา) ข้อมูลสุขภาพ (เช่น โรคประจำตัว โรค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตาม
รายละเอียดที่ร้องเรียน/ การแจ้งเหตุ และตามคดี (เช่น ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ
หรือประวัติอาชญากรรมซึ่งอาจปรากฎตามรายละเอียดการลงบันทึกประจําวัน/แจ้งความที่สถานีตํารวจ
หรือรายละเอียดรายงานประจําวันพร้อมใบสําเนาหลักฐานบันทึกรายงานประจําวัน)
(“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน”)

บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบนฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากตัวท่านเองแก่บริษัทฯ (เช่น บุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือคู่กรณี) เช่น  ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ์ และข้อมูลการติดต่อ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองและรับประกันต่อบริษัทฯ ว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นโดย
(1)         การแจ้งให้บุคคลอื่นรายนั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ
(2)         การได้รับความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือจำเป็น)
เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้วเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือ บุคคลไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี)

ในกรณีที่บริษัทฯ ทราบว่า บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมของผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ได้ตั้งใจ บริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันที
หรือจะเก็บรวบรวม และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเฉพาะกรณีที่บริษัทฯ สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่นอกเหนือจากความยินยอมได้ หรือตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

2.บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใด

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 วัตถุประสงค์ที่อาศัยความยินยอม
บริษัทฯ อาจอาศัยความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

(ก)          ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารราชการ (เช่น ข้อมูลศาสนาบนบัตร
ประจำตัวประชาชน)
 เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน ตลอดจนบริหารจัดการเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติ
ของบุคคลที่ถูกต้องเหมาะสม

ในกรณีที่เราอาศัยความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมได้โดยการติดต่อบริษัทฯ (ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “ติดต่อบริษัทฯ” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม
ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่อาศัยความยินยอมของท่านที่เคยให้ไว้ก่อน
การเพิกถอนนั้น อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ความยินยอมหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา หรือได้เพิกถอนความยินยอมของท่านในภายหลัง เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

2.2 วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ อาจอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้างถึง
(1)           ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือ
ปฏิบัติตามสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(2)           ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ
(3)           ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอก โดยได้สัดส่วนกับประโยชน์
และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(4)           ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ
(5)           ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ
(6)           เพื่อการก่อตั้งและยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในอนาคต หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีระหว่างบริษัทฯ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก)          เพื่อใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่น เพื่อติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและรายงานอาชญากรรม  เพื่อรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
และเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่มีการร้องเรียน

(ง)           เพื่อรักษาความปลอดภัย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สิน
เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด การจับผู้กระทำผิดกฎหมาย การดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
เพื่อประสานงานและคุ้มครองด้านการประกันภัยและการบาดเจ็บ และการเคลมค่ารักษาพยาบาล

(จ)          เพื่อการติดต่อสื่อสารและการให้บริการอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ เช่น เพื่อใช้ในการติดต่อใด ๆ
การจัดส่งข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ การส่งคืนทรัพย์สินสูญหาย
(Lost & Found)  เพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อให้สิทธิประโยชน์ เพื่อขอรายละเอียดที่จำเป็น
เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อบริหารจัดการบัญชี เพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงิน
เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน และเพื่อออกใบแจ้งหนี้และติดตามหนี้

(ฉ)          เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตน เช่น เพื่อลงทะเบียนรับบริการ บันทึกและตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการ

(ช)          เพื่อจัดทำแบบสอบถาม เช่น เพื่อสำรวจความพึงพอใจ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ
หรือส่งเสริมการตลาดและการอำนวยความสะดวกบนสถานีรถไฟฟ้า

(ซ)          เพื่อจัดกิจกรรมชิงโชค เช่น เพื่อการทำการตลาดและการติดต่อสื่อสารทางการตลาด ตามที่ท่านเคยได้ระบุ
ความต้องการไว้หรือเคยได้ใช้บริการมาก่อน ทั้งทางตรงและทางอ้อม

(ฌ)         เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ เช่น เพื่อทำการวิเคราะห์ ประเมินและจัดทำรายงาน
ภายในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อดูแลการปฏิบัติการ ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบและควบคุม
การดำเนินงานภายในกลุ่ม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน และเพื่อตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของการดำเนินงานภายใน เพื่อวางแผนและวางกลยุทธ์การดำเนินงาน
ด้านประชาสัมพันธ์และนโยบายองค์กร และเพื่อพัฒนาการประกอบกิจการ หรือต่อยอดในธุรกิจอื่น ๆ ต่อไป

(ญ)         เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์ม เช่น เพื่อดูแล ดำเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์
และบริหารจัดการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองให้มั่นใจว่า
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน  และแพลตฟอร์มทำงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์ม เพื่อปรับปรุงแผนงานและเนื้อหา
ของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น

(ฎ)         เพื่อบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดระบบ
ติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและ
การเข้าใช้งานระบบและการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการภายใน
ด้านธุรกิจตามข้อปฏิบัติภายใน นโยบายและกระบวนการต่าง ๆ และเพื่อแก้ไขและอัพเดตข้อมูล
บนฐานข้อมูลต่าง ๆ 

(ฏ)          เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัท
ในเครือ มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าต้องปฎิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ คำสั่ง หรือต้องให้ความร่วมมือดังกล่าว
เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภาย
นอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้
กฎหมาย โดยบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการ
สืบสวนสอบสวนภายใน หรือการป้องกันอาชญากรรม การฉ้อโกง และ/หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย

(ฐ)          เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  เพื่อใช้สิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ
บริษัทในเครือ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกัน
และดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบใด ๆ ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน เพื่อตรวจจับและป้องกัน
การกระทำผิดภายในสถานที่ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและ
เงื่อนไขของบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและ
รายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความมั่นคงและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

(ฑ)          เพื่อการโอนในกรณีที่มีการโอนกิจการขององค์กร เช่น ในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบรวม
การปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ไปยังบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย อันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น และ/หรือ

(ฒ)         เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น เพื่อดำเนินการตรวจสอบการดําเนินงาน การประเมินความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา
หรือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน หากบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นได้

3.บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกต่อไปนี้ ซึ่งจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในนโยบายความป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็ได้ ท่านสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อจะได้ทราบเพิ่มเติมว่าบุคคลดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร เนื่องจากท่านจะอยู่ใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

3.1     ผู้ให้บริการของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของบริษัทฯ หรืออำนวยความสะดวก
ในการให้บริการ โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลดังต่อไปนี้

(1)           ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ ผู้พัฒนาอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2)           ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud)
(3)           ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บและ/หรือทำลายเอกสาร
(4)           ผู้ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ออกแบบ สร้างสรรค์งานโฆษณา
ทรัพยากรบุคคล หรือด้านการสื่อสาร
(5)           ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์
(6)           บริษัทให้บริการระบบลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และ/หรือ
(7)           ผู้ให้บริการจัดทำผลสำรวจ

ทั้งนี้ ในการให้บริการต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทฯ เพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และ
จะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด บริษัทฯ จะดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการ
ที่บริษัทฯ ทำงานด้วยทั้งหมดจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย

3.2     พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อดำเนินธุรกิจและให้บริการ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน โรงพยาบาล ตราบเท่าที่พันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.3     บุคคลภายนอกที่กฎหมายกำหนดไว้

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ โดยบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจรวมถึง ศาล สำนักงานอัยการ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานตำรวจอื่น ๆ กรมการขนส่งทางราง สถานฑูต กงสุล สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใด หรือบุคคลภายนอกรายอื่นที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามระเบียบข้อบังคับ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบุคคลภายนอก ความปลอดภัยส่วนตัวของบุคคล หรือเพื่อตรวจหา ป้องกัน หรือจัดการกับการฉ้อโกง หรือเพื่อการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย

3.4     ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
(1)           ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาโครงการ หรือที่ปรึกษาทางการเงิน
(2)           ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้บริการดำเนินคดี
ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้คดีหรือฟ้องร้องคดี และ/หรือ
(3)           ผู้สอบบัญชีซึ่งให้บริการด้านบัญชี หรือตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทฯ

3.5     บุคคลภายนอกอื่นๆ

บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบา
ยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น บุคคลทั่วไป ผู้ร้องเรียนหรือบุคคลภายนอกที่ร้องขอดูข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น แล้วแต่กรณี

3.6     บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการ

ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร ฟื้นฟูกิจการ ควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
การซื้อขาย กิจการร่วมค้า การโอนสิทธิ การโอนหรือจำหน่ายธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัทฯ
หรือธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลแก่พันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้โอน หรือ ผู้รับโอน ในกรณีที่เหตุข้างต้นเกิดขึ้น บุคคลภายนอกในฐานะผู้รับโอนสิทธิจะปฏิบัติตาม
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานใดก็ตามที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลไปจากบริษัทฯ
ตามข้อ 3 นี้ จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

4.การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกหรือหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่ง
ประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตาม
ขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้น
มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นชอบด้วยกฎหมาย
หรือตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

5.ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลมาและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
อาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

6.คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ เทคโนโลยีติดตามข้อมูลซึ่งใช้เพื่อวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์
ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คุกกี้บางประเภทนั้น
มีความจำเป็น (necessary cookie) เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ที่จำเป็นประเภทนี้แล้ว หน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การ
ได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่คุกกี้บางประเภทนั้นจะทำให้ผู้ใช้บริการใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้ประเภทดังกล่าว
จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของผู้ใช้บริการ

คุกกี้จะจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านกับคอมพิวเตอร์ของท่าน
เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่าน
อันจะทำให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน
และทำให้การท่องเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น

7.มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อเป็นวิธีในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ใช้ เปิดเผย หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการจำกัดการเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
และบริหารจัดการการเข้าถึงเพื่อจำกัดการถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิเท่านั้น และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังรวมถึงการวางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

8.สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

8.1     การเข้าถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ
เก็บรวบรวม ใช้   และ/หรือเปิดเผย ตลอดจนขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจขอให้มีการพิสูจน์ตัวตนก่อน
จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ

8.2     การแก้ไขให้ถูกต้อง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์
ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผย

8.3     การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น
(ก)           ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้กับบริษัทฯ
(ข)           กรณีที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทฯ มีกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

8.4     การคัดค้าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

8.5     การระงับการใช้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ถูกต้อง การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยบริษัทฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหมดความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์บางประการ

8.6     การถอนความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม
ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก้ได้

8.7     การลบหรือทำลาย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯ นั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และ

8.8     การร้องเรียน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

9.ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากท่านต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท คิวบ์ ดิจิทัล คอนเทนส์ จำกัด

เลขที่ 62/172 หมู่บ้านศิขรินทร์ ตำบลวัดชลอ
อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
อีเมล: dpo@mangaqube.com เบอร์โทรศัพท์: 061-914-2455

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

update manga ออกใหม่ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

  วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2020 1. หลับฝันดีนะเจ้าหญิงที่ปราสาทจอมมาร เล่ม8 2. KISS ×DEATH เล่ม5 วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2020 1. The King of Fighters: A New Beginning เล่ม2 2. Radiation House Vol.8 5 มิถุนายน...

แจ้งข่าวการ์ตูนและนิยายประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 (บางส่วน)

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563 เบรค เบลด Break Blade New Edition 05 Break Blade 15 วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563 ศึกระบำดาบเทวะ -ONLINE- Anthology Comic ~บันทึกวิถีใหม่ของเหล่าหนุ่มดาบ (เล่มเดียวจบ) Inou Maze (ปริศนาพลังแห่งความมืด) 4 (จบ) วันจันทร์ที่...

update manga ออกใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

    วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2020 1. จอมตะกละดาบคลั่ง-ข้านี่แหล่ะจะทะลวงแนวความคิดที่เรียกว่าเลเวลเอง-The comic 3 2. Moriarty the Patriot 8 วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2020 1.Moriarty the Patriot 9 2.โคตรเซียนโรงเรียนพนัน Twin 8 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2020 1.ถักทอฝันสู้รันเวย์ 8 2.กะแล้วชีวิตรักวัยรุ่นของผมมันต้องไม่สดใสเลยสักนิด -monologue- 14 วันศุกร์ที่...

update manga ออกใหม่ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

        วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2020 1.ยากแท้จริงหนอรักของโอตาคุ 2 2.ชีวิตตัวประกอบอย่างตูช่างอยู่ยากเมื่ออยู่ในโลกเกมจีบหนุ่ม 1 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2020  1.อสูรรับใช้ ของยาย 0 สนิท (นิยาย) 17 (Digital Print Ver.) 2.น้องสาวมือใหม่ของผมเป็นจอมมาร (นิยาย) 11 (Digital Print Ver.) วันจันทร์ 10 สิงหาคม...

แจ้งข่าวการ์ตูนและนิยายประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 7 เทพม.ปลายกับการใช้ชีวิตสบายๆในต่างโลก 6 ไอดอลป่วนกวนหัวใจ 3 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เจ้าสาวผมเป็นแฝดห้า 11 Katsugeki Touken Ranbu 4 วันศุกร์ที่ 7  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 KISS ×DEATH 2 กะแล้วชีวิตรักวัยรุ่นของผมมันต้องไม่สดใสเลยสักนิด 9 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 รักลับๆข้ามหอของนายหมากับน้องแมว 14 สะดุดรักยัยแฟนเช่า...

UPDATE หนังสือออกใหม่เดือน มีนาคม 2566

✨UPDATE ตารางหนังสือประจำเดือน มีนาคม 2566📖 วางจำหน่ายที่หน้าร้านทั่วไปและร้านค้าออนไลน์ตามวันเวลาดังนี้ . 💚วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 1.GIGANT 06 2.รักรักรักเธอหมดหัวใจจากแฟนสาว 100 คน 07 . 💙วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 1.นายซื่อบื้อ x ยัยขี้เพ้อ 2 2.จักรกลทัณฑ์สังหาร 12 . 💚วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 1.ปาฏิหาริย์เทพมังกร 1 2.ข้าก้าวผ่าน 1 ล้านชีวิตเพื่อพิชิตเกมมรณะ...

UPDATE หนังสือออกใหม่เดือน กุมภาพันธ์ 2566

  ✨UPDATE ตารางหนังสือประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566📖 วางจำหน่ายที่หน้าร้านทั่วไปและร้านค้าออนไลน์ตามวันเวลาดังนี้ . 💚วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 1.รักอลวนคนสลับบ้าน 11 2.โคตรเซียนโรงเรียนพนัน Twin 11 . 💙วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 1.กล่องรักวัยใส 3 2.รักรักรักเธอหมดหัวใจจากแฟนสาว 100 คน 06 . 💛วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 1.คุณวายร้ายกับวันหยุดสบายๆ ของเขา 02 . 💚วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์...

UPDATE หนังสือออกใหม่เดือน มกราคม 2566

✨UPDATE ตารางหนังสือประจำ มกราคม 2566📖 วางจำหน่ายที่หน้าร้านทั่วไปและร้านค้าออนไลน์ตามวันเวลาดังนี้ . 💚วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 1. เสียงรำพึงจากหมอยา -บันทึกไขปริศนาแห่งวังหลังของเหมาเหมา- 9 2. เสียงรำพึงจากหมอยา -บันทึกไขปริศนาแห่งวังหลังของเหมาเหมา- 10 3. มันผิดรึไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจี้ยน II 3 . 💙วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 1. Moriarty the Patriot 17 2. ก๊วนป่วนชวนบุ๋งบุ๋ง...

UPDATE หนังสือออกใหม่เดือน ธันวาคม 2565

✨UPDATE ตารางหนังสือประจำ ธันวาคม 2565📖 วางจำหน่ายที่หน้าร้านทั่วไปและร้านค้าออนไลน์ตามวันเวลาดังนี้ . 💙วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 1. วันนุ่มนุ่มของลุงกับแมว 8 2. เพื่อให้ผมนั้นเป็นตัวผม 9 (จบ) (Digital Print Ver.) . 💚วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 1. แอปโหด โหวดมรณะ 7 (จบ) 2. นายหมาป่าโอกามิคุง 3 . 💙วันศุกร์ที่...

UPDATE หนังสือออกใหม่เดือนพฤศจิกายน 2565

  ✨UPDATE ตารางหนังสือประจำ พฤศจิกายน 2565📖 สำหรับลูกค้าที่รอซื้อหนังสือหน้าร้าน จะลงขายตามวันที่ประกาศดังนี้ . 💚วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 1. หนึ่งห้อง สองหัวใจ อุ่นไอรัก 1 2. จะคนไหน ก็แฟนสาว 6 . 💙วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 1. จากนี้ไปจะเป็นคาบวิชาจริยปรัชญา 1 2. ศึกระบำดาบเจ้าหญิงจอมภูต (นิยาย) 17 . 💛วันจันทร์ที่ 7...